Warning: Creating default object from empty value in /var/www/idaauken.dk/public_html/wp-content/themes/shuttle-pro/admin/main/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
KLIMAET FØRST - Ida Auken

Klimaet fortjener, at vi nu lægger de helt store visioner frem.

Her er mine:

Vi hører tit, at Danmark ikke kan gøre en forskel for klimaet. Det er forkert. Vi kan producere så meget havvind i Nordsøen, at det kan dække, hvad der svarer til 80 millioner menneskers elforbrug (=70 gigawatt). Det kræver, at vi får bygget tre store kunstige øer, der kan få havvind endnu længere ned i pris.

Havvind er nu billigere end kul, gas og olie, og derfor vil så meget grøn elektricitet kunne fortrænge en masse sort energi.

Ved at få så store mængder havvind brugt på en klog måde kan vi fra Danmarks side:

 1. Lukke Europas kulkraftværker, fordi de ikke længere kan betale sig
 2. Fjerne en masse benzin- og dieselbiler fra vejene, fordi elbilerne bliver billigere at tanke op, og fordi vi stopper salget af nye benzin- og dieselbiler fra 2025
 3. Få dansk industri over på elektricitet og biogas hurtigst muligt
 4. Udvikle nye brændstoffer til fly og skibstransport ved at investere i forskningen og lave en CO2-skat på fly, der belønner de flyselskaber, der flyver grønnere

Samtidig skal vi ikke bruge mere energi end højst nødvendigt. Derfor ønsker jeg:

 1. at alt offentligt og alment byggeri bliver energirenoveret så hurtigt som muligt
 2. at private husholdninger energirenoverer, når de alligevel skal bygge om. De hustyper, vi ved, det kan betale sig at energirenovere uanset hvad, skal have tilbud ind af døren.
 3. at industrien hjælpes til energibesparelser
 4. at kunstig intelligens bruges til at optimere processer alle vegne, hvor der kan effektiviseres i energiforbrug og –produktion
 5. fremskynde en ny obligatorisk bæredygtighedsklasse samt at sætte fokus på træbyggeri og nye bæredygtige byggematerialer, herunder lave en træbyggestrategi med bindende mål for træbyggeri og uddannelse af entreprenører og bygherrer til mere bæredygtigt byggeri.

Som borgere skal vi alle sammen være en del af løsningen. Derfor ønsker jeg at være med til at ændre vores vaner, så vi viser verden, hvordan en moderne og bæredygtig livsstil kan se ud:

 1. Det skal være normalt kun at spise kød et par gange om ugen. Ændrede kostvaner i retning af mindre kød og mere plantebaseret kost skal fremmes – skoler, børnehaver og andre offentlige køkkener kan med fordel gå foran
 2. Fokus på, hvor meget modeindustrien forurener og hjælp til at udvikle nye forretningsmodeller som fx leje/abonnementsmodeller på beklædning.
 3. Udvikle klimaråd, så vi gør det nemt at leve bæredygtig fx ”Refuse, reduce, reuse, recycle” – der sætter politisk fokus på, at man også kan vælge at lade være med at købe nyt eller købe færre og langt bedre ting, der holder længere
 4. Udvikle labels på de mest forurenende produkter, der viser produktets klima- og miljøbelastning, gerne i samarbejde med mode- og tekstilbranchen og detailhandlen
 5. Ændrede transportvaner: Flere cykelstier og støtte til elcykler, mere kollektiv transport samt støtte til delebilsordninger og grøn mobilitet. Opgradering og sammenkobling af tognettet i Europa
 6. Indføre klimabidrag og klimabonus i EU. Det er klimatolden ved EU’s ydre grænse, der lægges på klimabelastende varer fra markeder uden for EU og betales tilbage til de europæiske borgere i form af direkte tilskud til hver borger, så det ikke skaber social ulighed
 7. CO2-afgift på flyrejser. Pengene fra afgiften bruges til at udvikle nye bæredygtige brændstoffer samt til at plante skov i Danmark

 

Landbruget i Danmark skal være en del af klimaløsningen i stedet for problemet. Ligesom energibranchen forlod kul og blev eksperter i vindenergi, på samme måde skal landbruget hjælpes til at lægge om:

 1. Vi vil lave en plan, der sikrer, at en tredjedel af landbrugsjorden ikke længere bliver pløjet. Det sparer atmosfæren for rigtig mange drivhusgasser. Der skal i stedet rejses skove, udlægges natur, dyrkes græsser til foder og biobrændstoffer, satse på turisme og jagt på disse arealer. Vi vil bruge 1 milliard af landbrugsstøtten om året på dette
 2. Vi vil investere i nye landbrugsteknologier som præcisionsgødning, droneteknologi, kunstig intelligens, vertical farming, staldteknologier og i nye typer fødevarer som plantebaseret kød, erstatninger til mejeriprodukter, nye grøntsager og afgrøder mm.
 3. Vi vil rejse langt mere skov i Danmark. Noget af skoven skal reserveres til natur og biodiversitet. Noget af skoven skal producere bæredygtigt træ til fx byggeriet. Mens beton udleder CO2, lagrer træ i byggeriet CO2. Derfor skal vi bygge langt mere i træ
 4. Vi vil lave 10 nye naturreservater i Danmark, hvor naturen har førsteret
 5. Vi vil sænke kvælstofudledningen i Danmark, så naturen bliver mindre presset. Kvælstofudledningen og CO2-udledningen følges til dels ad, så det vil give effekt begge steder

Vi skal være førende i cirkulær økonomi. Derfor ønsker jeg:

 1. At designe vores forbrug af plastikemballage helt anderledes, så vi kun bruger 3-5 typer plastik, der let kan sorteres og genanvendes
 2. Have langt flere pantordninger fx på mælkekartoner og rengøringsmidler
 3. At hjælpe virksomheder til at afprøve nye cirkulære forretningsmodeller, fx ’Product as a Service’
 4. At det offentlige køber langt mere cirkulært ind: Total cost of ownership knæsættes i offentlige indkøbspolitikker, der indkøbes services i stedet for produkter, der udbydes challenges, der laves cirkulær økonomi-kommuner og meget andet
 5. At forbyde cigaretfiltre. De har alligevel ingen sundhedseffekt og giver en falsk tryghed. Til gengæld ender mange millioner af dem i naturen
 6. Der arbejdes med potentialet for cirkulær økonomi i alle relevante brancher med inddragelse af indsturien: Byggeri, detailhandel, modebranche, elektronikbranche m.fl.
 7. Ændre indsamlings- og genanvendelsesreglerne i Danmark, så kommunerne og industrien arbejder bedre samme for at få genanvendt mere
 8. Sætte Danmark på verdenskortet som centrum for cirkulær økonomi, fx gennem vores arbejde i World Economic Forum

Der skal forskning til på alle disse områder. Derfor skal vi have bremset regeringens nedskæringer på forskning- og uddannelse og i stedet investere massivt i dette område.

Hvorfor skal du sætte din stemme ved Radikale Venstre?

Radikale Venstre vil leve op til Paris-aftalen. Men vi vil mere endnu. Vi vil lede Danmark og verden. Vi er partiet, der har leveret klimaresultater gennem historien og drevet den grønne omstilling i Danmark og internationalt. Vi sad ved bordenden, da energiforliget i 2012 blev lavet. På det tidspunkt var det verdens mest visionære klima- og energipolitik. Og selv under en kulsort Venstre-regering lykkedes vi i energiforliget i 2018 at få vedtaget vores vision om 100% grøn el- og varme samt hævet ambitionerne på en række andre områder. Vi har erfaringerne og evnerne til at få den grønne omstilling til at blive til virkelighed, og vi håber, at du vil give os din stemme, så vi kan få endnu mere gennemført på Christiansborg og i EU, hvor vi gentagne gange er blevet udnævnt til partiet med de stærkeste klimapolitikere.

 

ET GRØNT DANMARK, DER LEDER VERDEN

Samtidig med, at vi hele tiden udvikler vores egne klimaløsninger og mindsker vores CO2-udledning, så skal Danmark være kendt som verdens grønne start-up-nation, der prøver nye grønne løsninger af og bringer dem i skala hurtigt. Her er min vision for, hvordan det kommer til at ske:

Vision

Vi står over for en række alvorlige trusler mod menneskeheden: Klimaforandringer, vandmangel og mangel på mad. Vi har travlt, hvis vi skal nå at sikre os imod disse trusler.

Den gode nyhed er, at der er utallige løsninger, vi kan tage i brug allerede nu. Verden HAR udviklet de nødvendige teknologier, og der kommer hele tiden nye løsninger til. Den dårlige nyhed er, at mange af disse løsninger bliver liggende i skuffen og aldrig kommer til virkning i en stor skala. Løsningerne mangler et sted, hvor de kan vise, at de virker.

Danmark kan blive stedet, hvor de nye virksomheder og teknologier implementeres denne store skala. Landet, hvor der er kort fra tanke til handling. Fra start-up til scale-up.

Vi er landet, der har gjort vindmøller til den billigste energiform i verden. Vi har kort mellem virksomheder, det politiske system og dem med ny viden, fx universiteterne. Vi kan rykke hurtigt, når vi vil.

Vi er en bred gruppe af politikere, virksomheder, private og organisationer, der ønsker at rykke nu. Vi har en fælles vision om at gøre Danmark til verdens grønneste nation.

Vi skal være landet, der afprøver nye løsninger og får dem op i en størrelse, så andre lande og investorer kan se, at de virker. Og tør investere i dem. Vi skal sørge for, at alle, der sidder et sted i verden med en ny, grøn teknologi, straks tænker på Danmark som landet, hvor man vil hen for at afprøve og udvikle sin løsning. Danmark kan blive et grønt testland for verden. Et grønt SiliconValley, der emmer af muligheder, energi og tro på fremtiden. Forskellen til SiliconValley er, at de mennesker, der kommer til Danmark, er lige så optagede af at løse menneskehedens problemer som af at gøre en god forretning. Danmark får alle fordelene. Renere luft, vand, miljø. Flere jobs, eksport og forretning. Som en af verdens største investorer sagde, da han sidst besøgte os: “Hvis ikke Danmark – hvem så?”

 

Hvad skal vi så gøre?

 1. Afprøve og skalere nye grønne løsninger hurtigst muligt, der kan være med til at sikre menneskeheden mod alvorlige trusler som klimaforandringer, vandmangel og ressourcemangel
 2. Sætte Danmark tilbage på verdenskortet som den grønneste nation i verden og som et sted, hvor idéer bliver til virkelighed
 3. Sikre iværksættere grønne teknologier inden for energi, vand og fødevarer en første tidlig investering og mulighed for at afprøve nye teknologier

 

Hvordan skal vi så gøre det?

 1. Udvikle og enes om visionen om at gøre Danmark til verdens grønneste nation. Visionen skal adopteres bredt af politiske beslutningstagere fra både regering, folketing og kommuner, så visionen kan overleve politiske skift. Samtidig skal visionen sikres medejerskab fra private og offentlige fonde, vidensinstitutioner, organisationer, blandt investorer, virksomheder og iværksættere
 2. Der skal tænkes nyt om brugen af offentlige midler. Offentlige indkøb skal være langt mere eksperimenterende, så der fx udbydes et problem, der kan løses, frem for meget specifikke krav. Der kan eksperimenteres med nye typer udbud, og der kan skeles til processer som X-price og challenges. Ofte vil et ganske lille budget og en mulighed for at afprøve en cutting edge teknologi være netop det, en nystartet virksomhed med store ambitioner har brug for
 3. Danmarks eksportindsats skal være tovejs: Innovationscentrene i SiliconValley, Shanghai, Korea, Brasilien, Israel, Indien og Tyskland skal være lige så fokuseret på at trække virksomheder, start-ups og investorer til Danmark som at sælge danske løsninger i udlandet. Indsatsen for at spejde efter nye teknologier og løsninger skal mangedobles efter forbillede fra Singapores Economic Development Board (EDB)
 4. Danmark skal have en one-stop shop og et fast track for virksomheder, der gerne vil afprøve teknologier herhjemme. Det skal være muligt hurtigt og let at bruge frikommuneordningen eller lignende ordninger til at give tilladelser til nye løsninger i kommunerne
 5. Kommuner, regioner og stat definerer deres problemer. En ny organisation udbyder problemet og inviterer start-ups til at komme med løsninger. Når en virksomhed kommer med en løsning, der passer til problemet, skal start-up’en have hjælp, vejledning og økonomisk støtte til at implementere deres teknologi i kommunen, der har efterspurgt en løsning. Start-ups, som ikke har den rette løsning, får et hurtigt ‘nej tak’, så de ikke skal spilde mere af deres tid
 6. Offentlige fonde som Vækstfonden, Innovationsfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond skal have mulighed for at samarbejde med offentlige myndigheder, der vil kunne give tilladelse til at afprøve nye teknologier i Danmark
 7. Der skal indledes et samarbejde med private fonde, der ønsker at understøtte denne udvikling. Det kunne være, at en fond ønsker at sætte fokus på havforurening og udbyder en x-price-konkurrence, hvorefter staten giver tilladelse til at afprøve nye teknologier til at rense eller genoprette havmiljøet. Staten kan også selv bidrage til større projekter af denne størrelse.
 8. Det danske start-up-miljø skal se sig selv som en del af denne bevægelse. De skal være med til at sprede beskeden om Darnmark som det grønne SiliconValley og sikre, at der er et økosystem. Staten skal understøtte denne opbygning og være lydhør over for ønsker
 9. Danske universiteter og vidensinstitutioner skal spille ind og være med til at tiltrække talenter til vores videnmiljøer
 10. Udlændingeservice skal sikre, at det er let at komme til Danmark som grøn iværksætter, og at virksomheder og universiteter har let ved at rekruttere talentfulde mennesker til Danmark
 11. Danske investorer skal inddrages og involveres i at sikre, at Danmark bliver et interessant land for grønne investorer til at finde nye teknologier at investere i. Her kan både fonde, family businesses og impact-investorer spille ind

 

Hvad hvis vi fejler?

Hvis projekt ‘Danmark som grøn start-up nation’ fejler, så risikerer vi at gå glip af vækst, arbejdspladser og grøn innovation.

Det ér en chance for succes, der ér risiko for fiasko. Man misser 100% af de chancer, man ikke tager.

Lige nu fejler vi ved ikke at gøre noget. Hvad koster det IKKE at gøre noget? Lige nu går vi glip af grønne løsninger til at beskytte vores byer, overvåge vores grundvand og forbedre vores fødevarer. Prisen ved ikke at gøre dette er simpelthen for høj.

Hvis den nye, grønne teknologi kommer til Danmark, så får vi renere miljø og flere arbejdspladser.

Læs om Radikale Venstres politik

Vi har skrevet FREMAD - en radikal plan for fremtidens Danmark. FREMAD er vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.